king-70-y-banner

t1

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ “70 ปี ครองราชย์ ประชารัฐรวมใจ รักษ์น้ำตามรอยพ่อ”

responsive jquery slider joomla
ข่าวเด่น

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.

กิจกรรมภายใน กอ.รมน.

ประชาสัมพันธ์ส่วนอำนวยการ กอ.รมน.

เผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (ห้วง 12 ก.ย.57-30 ก.ย.58) hot-kapook9

เผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (ห้วง 12 ก.ย.57-31 ส.ค.58) 

เผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (ห้วง 12 ก.ย.57-31 ก.ค.58) 

เผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (ห้วง 12 ก.ย.57 - 30 มิ.ย.58) 

เผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (ห้วง 12 ก.ย.57 - 31 พ.ค.58) 

เผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ของ กอ.รมน. 12 เม.ย. ถึง 12 พ.ค.58 

เผยแพร่ ประเมินผลงาน 1 ปี คสช.  

เผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ของ กอ.รมน. 12 ก.ย.57 ถึง 30 เม.ย.58 

เผยแพร่ ผลสำรวจของสวนดุสิตโพลเรื่อง ความพึงพอใจในผลการดำเนินงานของ คสช.  

เผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ของ กอ.รมน. 12 มี.ค.58 ถึง 12 เม.ย.58  

เผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ของ กอ.รมน. 12 ก.ย.57 ถึง 31 มี.ค.58 

  หลักสูตรการฝึกอบรม & คู่มือการใช้หลักสูตร 

เผยแพร่ข้อตกลงระหว่างธนาคารสงเคราะห์กับกองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในราชอาณาจักร เรื่อง การกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการกองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในราชอาณาจักร  (ปรับปรุงเมื่อ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๙)

 

รายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ สปน. จำกัด hot-kapook9

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 hot-kapook9

เผยแพร่ ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด ฉบับเดือน พ.ย.58

เผยแพร่ วารสาร สอ.สปน.จำกัด ฉบับเดือน ส.ค-พ.ย. 58

เผยแพร่ การลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธ.ค. 58 โดยไม่ถือเป็นวันลา 

เผยแพร่ ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด         

      -สวัสดิการเพื่อสมาชิกสหกรณ์ฉบับเดือน ก.ย.-ต.ค.58

เผยแพร่ ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด

     -ข่าว สอ.สปน.จำกัด ฉบับเดือน ส.ค.-ก.ย 58

เผยแพร่ ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด

     - ข่าว สอ.สปน.จำกัด ฉบับเดือน ส.ค. - ก.ย.58

     - วารสาร สอ.สปน.จำกัด ฉบับเดือน เม.ย. - ก.ค.58

เผยแพร่ ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด

     -ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ สปน. จำกัด ฉบับเดือน เม.ย.-พ.ค. 58, มิ.ย.58,ก.ค.58

     -ประกาศคณะกรรมการดำเนินงาน สอ.สปน.จำกัด(ชุดที่ 26) เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2558

     -แบบขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สอ.สปน. จำกัด

เผยแพร่ เรื่อง ปรับอัตราเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว กอ.รมน.ประจำปี ๒๕๕๘ ครึ่งปีแรก (๑ เม.ย.๕๘ - ๓๐ ก.ย.๕๘)

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงใน กอ.รมน.

   - ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงใน กอ.รมน.

   - แบบแสดงประวัติในการคัดเลือกข้าราชการ

ข้อมูลบัญชีการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการทหารและตารางเทียบชั้นเงินเดือนแต่ละระดับที่ข้าราชการทหารจะได้รับเมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง และการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ 

    -  อัตราเงินเดือนข้าราชการทหารและตารางเทียบชั้นเงินเดือน   

    -  อัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญและตารางเทียบชั้นเงินเดือน 

    -  การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ 

    -  คำสั่งปรับอัตราเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว     

    -  บัญชีรายชื่อปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว กอ.รมน.ประจำปีงบประมาณ 2558 (1 เม.ย. 58-30 ก.ย.58)  

ผอ.รมน.(ลธ.รมน.ปฏิบัติราชการแทนฯ) กรุณาอนุมัติให้ข้าราชการพลเรือนสังกัด กอ.รมน.ร่วมสมัครเป็นสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด (สอ.สปน.จำกัด) ได้ และคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ สอ.สปน.จำกัด ได้ส่งข่าวฉบับเดือน ม.ค.58 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบ 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงอากาศยาน (JET A-1) สำหรับเครื่องบินพาณิชย์ขนส่งกำลังพลของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ในห้วงเดือน ก.ค.๕๙ โดยวิธีพิเศษ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กอ.รมน.  (ปรับปรุงเมื่อ ๒๑ ก.ค. ๒๕๕๙) 

 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อขออนุมัติหลักการและขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง รวมค่าเชื้อเพลิงพร้อมพลขับและช่างเครื่องประจำรถ ๒ คน จำนวน ๓ คัน (จาก กทม. ไป จ.อยุธยา ห้วง ๒๑ - ๒๓ ก.ค. ๕๙) โดยวิธีตกลงราคา หน่วยงานเจ้าของโครงการ สบป.กอ.รมน.  (ปรับปรุงเมื่อ ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๙) 

 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อขออนุมัติหลักการและขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง โดยวิธีตกลงราคา หน่วยงานเจ้าของโครงการ สบป.กอ.รมน.  (ปรับปรุงเมื่อ ๗ ก.ค. ๒๕๕๙)  

 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อขออนุมัติหลักการและขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถยนต์ โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง รวมค่าเชื้อเพลิงพร้อมพลขับ และช่างเครื่องประจำรถ ๒ คน จำนวน ๓ คัน (จาก กทม. ไป จ.กาญจนบุรี ห้วง ๗-๙ ก.ค. ๕๙) โดยวิธีตกลงราคา หน่วยงานเจ้าของโครงการ สบป.กอ.รมน.  (ปรับปรุงเมื่อ ๗ ก.ค. ๒๕๕๙)

 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างขออนุมัติหลักการดำเนินกรรมวิธีจ้างเหมาดำเนินการโครงการ " เสียงเล็กๆ จากเด็กด้ามขวานชุด เพื่อนเยี่ยมเพื่อน เปิดโลกการเรียนรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน " หน่วยงานเจ้าของโครงการ กอ.รมน.  (ปรับปรุงเมื่อ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๙)

 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ขออนุมัติหลักการดำเนินกรรมวิธีจ้างเหมาดำเนินการโครงการ การพัฒนาสถานการณ์การ แก้ไขปัญหา จชต. " สารคดีกองทัพบก จชต. ชายแดน แลนด์สมานล์ " หน่วยงานเจ้าของโครงการ กอ.รมน.  (ปรับปรุงเมื่อ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๙)

 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ขออนุุมัติจ้างสถานบันการศึกษาของรัฐดำเนินงานโครงการ " การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตือย่างยืนยง ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) " ของ ศบป.๔ รอ.รมน. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กอ.รมน.  (ปรับปรุงเมื่อ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๙)

 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ขออนุมัติหลักการดำเนินกรรมวิธีจ้างทำหนังสือเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี หน่วยงานเจ้าของโครงการ กอ.รมน.  (ปรับปรุงเมื่อ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๙)

 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการขออนุมัติหลักการดำเนินการกรรมวิธีจ้างเหมาดำเนินการโครงการ " คืนโอกาสกลับสู่ปลายด้ามขวาน ผ่านบทเพลงแห่งความรัก และความศรัทธา " หน่วยงานเจ้าของโครงการ กอ.รมน.  (ปรับปรุงเมื่อ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๙)

 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อขออนุมัติหลักการดำเนินกรรมวิธีจ้างเหมาดำเนินการ โครงการพัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน กอ.รมน (ปรับปรุงเมื่อ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๙)

 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อขออนุมัติหลักการดำเนินกรรมวิธีจ้างเหมาดำเนินการ โครงการพัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน กอ.รมน.  (ปรับปรุงเมื่อ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๙)

 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (JET A-1) สำหรับเครื่องบินพาณิชย์ขนส่งกำลังพลของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.ในห้วงเดือน มิ.ย.๕๙ โดยวิธีกรณีพิเศษ   

 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ขออนุมัติหลักการและขออนุมัติซื้อประกันภัยรถราชการภาคบังคับ ตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕(ประเภทรถยนต์) ของ น.ข.ต.กอ.รมน.ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๙๗ คัน โดยวิธีตกลงราคา   

 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อขออนุมัติหลักการและขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงานบ้านงานครัว งวดที่ ๒ จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีตกลงราคา หน่วยงานเจ้าของโครงการ สบป.กอ.รมน.  (ปรับปรุงเมื่อ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๙) 

 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อขออนุมัติหลักการและขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงานบ้านงานครัว งวดที่ ๒ จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีตกลงราคา หน่วยงานเจ้าของโครงการ สบป.กอ.รมน.  (ปรับปรุงเมื่อ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๙)

 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง ชิ่อโครงการ ขออนุมัติหลักการดำเนินกรรมวิธีจ้าง ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยพลังงานทดแทน (พื้นที่ พมพ.จ.เชียงใหม่) ตามโครงการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของ กอ.รมน. โดยวิธีพิเศษ/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กอ.รมน.  (ปรับปรุงเมื่อ ๗ มิ.ย. ๒๕๕๙)

 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง ชิ่อโครงการ ขออนุมัติหลักการดำเนินการกรรมวิธีจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนทุรกันดาร ตามแนวพระราชดำริชุมชนบ้านป่าแป๋ จังหวัดลำพูน ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยวิธีพิเศษ/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กอ.รมน. (ปรับปรุงเมื่อ ๗ มิ.ย. ๒๕๕๙)

 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ขออนุมัติหลักการและขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน (การดาษชนิดต่างๆ)ประจำปี ๒๕๕๙ งวดที่ ๒ จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีตกลงราคา หน่วยงานเจ้าของโครงการ สบป.กอ.รมน.  (ปรับปรุงเมื่อ ๗ มิ.ย. ๒๕๕๙)

 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ขออนุมัติหลักการและขออนุมัติซ้อวัสดุสำนักงาน งวดที่ ๒ จำนวน ๑๘๕ รายการ ประจำปี ๒๕๕๙ สนับสนุน นขต.กอ.รมน.ส่วนกลาง โดยวิธีตกลงราคา หน่วยงานเจ้าของโครงการ สบป.กอ.รมน.  (ปรับปรุงเมื่อ ๖ มิ.ย. ๒๕๕๙)

 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ขออนุมัติหลักการดำเนินกรรมวิธีจ้างผลิตสปอตโทรทัศน์ ปจว./ปชส. เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีและเทิดทูนสถานบัน โครงการปฏิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อนงานด้านมวลชน กอ.รมน.  (ปรับปรุงเมื่อ ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๙)

 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รมน. ขออนุมัติหลักการดำเนินกรรมวิธีจ้างเหมาดำเนินโครงการสังคมของการอภัยใต้ร่มเงาแห่งความเข้าใจใน จชต.  (ปรับปรุงเมื่อ ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๙)

 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ขออนุมัติหลักการดำเนินกรรมวิธีจ้างเหมาดำเนินโครงการ การพูดคุยเพื่อสันติสุขในพื้นที่ จชต. ของ ศปป.๕ กอ.รมน.  (ปรับปรุงเมื่อ ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๙)

 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่องานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างด้วยการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นชนิด LED ในอาคาร กอ.รมน. สวนรื่นฤดี ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของ กอ.รมน.  (ปรับปรุงเมื่อ ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๙)

 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อจ้างเหมาดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ผลงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) โดยวิธีพิเศษ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติการที่ ๕ กอ.รมน.  (ปรับปรุงเมื่อ ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๙)

 

 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (JET A-1) สำหรับเครื่องบินพานิชย์ขนส่งกำลังพลของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ในห้วงเดือน พ.ค.๕๙ โดยวิธีกรณีพิเศษ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กอ.รมน.  (ปรับปรุงเมื่อ ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๙)

 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างเหมาโครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศด้านการข่าว ประจำปี ๒๕๕๙ สนับสนุน สขว.กอ.รมน. โดยวิธีตกลงราคา หน่วยงานเจ้าของโครงการ สบป.กอ.รมน.  (ปรับปรุงเมื่อ ๑๗ พ.ค. ๒๕๕๙)

 

เผยแพร่อัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับปรับปรุงใหม่ (ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๕๙) เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ซื้อยาและเวชภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๕๖ รายการ โดยวิธีตกลงราคา หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานบริหารงานทั่วไป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ซื้อยาและเวชภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีตกลงราคา หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักบริหารงานทั่วไป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างเหมาดำเนินการการเผยแพร่กิจกรรม กนช. ทางสื่อ โครงการกองหนุนแห่งชาติ (กนช.) เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติ สนับสนุน สมท.กอ.รมน. จำนวน ๑ งาน โดยวิธีพิเศษ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

 

 

เผยแพร่เอกสารเงื่อนไขการเสนอราคาแลกเปลี่ยนซากครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ให้แลกเปลี่ยนกับครุภัณฑ์ใหม่ชนิดต่างๆ

ที่รับแลกเปลี่ยน โดยวิธีตกลงราคา 

  

เผยแพร่รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในก่ารจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ กอ.รมน. โดยวิธีตกลงราคา หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักบริหารงานทั่วไป 

    

ค้นหา

หลักการทรงงาน ๒๓ ประการ

love king

ลงทะเบียนปลูกต้นไม้

ยุทธศาสตร์ พ.ศ.2555-2559

 

ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน

 

 

Spokesman

 

gchat2 

logo

infographic

webex

mail

ศึกษาการใช้งาน

 

 

Hot Link

 

963084
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งสิ้น
895
1609
3333
940128
31132
40230
963084
Your IP: 54.146.22.61
Server Time: 2016-07-26 21:02:51