Get Adobe Flash player

HMKingRama9 Banner

strategy2560-2564

ข่าวเด่น
  • พล.อ.สสิน ทองภักดี เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานพิธีร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักร ณ ณ ห้องโถง ชั้นล่าง อาคารรื่นฤดี กทม.
responsive jquery slider joomla

ข่าวประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.

กิจกรรมภายใน กอ.รมน.

ประชาสัมพันธ์ส่วนอำนวยการ กอ.รมน.

เผยแพร่ ยุทธศาสตร์ กอ.รมน. พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ hot-kapook9 (ปรับปรุงเมื่อ 17 ต.ค.59)

เผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (ห้วง 12 ก.ย.57-30 ก.ย.58) hot-kapook9

เผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (ห้วง 12 ก.ย.57-31 ส.ค.58) 

เผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (ห้วง 12 ก.ย.57-31 ก.ค.58) 

เผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (ห้วง 12 ก.ย.57 - 30 มิ.ย.58) 

เผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (ห้วง 12 ก.ย.57 - 31 พ.ค.58) 

เผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ของ กอ.รมน. 12 เม.ย. ถึง 12 พ.ค.58 

เผยแพร่ ประเมินผลงาน 1 ปี คสช.  

เผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ของ กอ.รมน. 12 ก.ย.57 ถึง 30 เม.ย.58 

เผยแพร่ ผลสำรวจของสวนดุสิตโพลเรื่อง ความพึงพอใจในผลการดำเนินงานของ คสช.  

เผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ของ กอ.รมน. 12 มี.ค.58 ถึง 12 เม.ย.58  

เผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ของ กอ.รมน. 12 ก.ย.57 ถึง 31 มี.ค.58 

  หลักสูตรการฝึกอบรม & คู่มือการใช้หลักสูตร 

เผยแพร่ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครข้าราชการรัญสภาสามัญและข้าราชการตามกฎหมายอื่น เข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนายการ ระดับต้น  (ปรับปรุงเมื่อ ๓ พ.ย. ๒๕๕๙)

 

เผยแพร่เรื่อง กบข.ได้มีประกาศเรื่อง การกำหนดแบบต่างๆซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ย.๕๙ เป็นต้นไป จำนวน ๓ ฉบับ คือ แบบแจ้งข้อมูลสมาชิกที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ แบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน และแบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่ม (ปรับปรุงเมื่อ ๒๗ ต.ค. ๒๕๕๙)

 

เผยแพร่การเสนอความต้องการนักศึกษาฝึกงาน ของ กอ.รมน. (ปรับปรุงเมื่อ ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๙)

 

เผยแพร่ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ (ปรับปรุงเมื่อ ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๙)

 

เผยแพร่วารสาร สอ.สปน.จำกัด ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒๖ ประจำเดือนเมษายน - กรกฎาคม ๒๕๕๙ (ปรับปรุงเมื่อ ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๙)

 

เผยแพร่ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ สปน.จำกัด ฉบับเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ (ปรับปรุงเมื่อ ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๙)

 

เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการดำเนินการ สอ.สปน. จำกัด (ชุดที่ ๒๗) เรื่องทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี ๒๕๕๙  (ปรับปรุงเมื่อ ๕ ส.ค. ๒๕๕๙)

เผยแพร่ข้อตกลงระหว่างธนาคารสงเคราะห์กับกองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในราชอาณาจักร เรื่อง การกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการกองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในราชอาณาจักร  (ปรับปรุงเมื่อ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๙)

รายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ สปน. จำกัด hot-kapook9

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 hot-kapook9

เผยแพร่ ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด ฉบับเดือน พ.ย.58

เผยแพร่ วารสาร สอ.สปน.จำกัด ฉบับเดือน ส.ค-พ.ย. 58

เผยแพร่ การลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธ.ค. 58 โดยไม่ถือเป็นวันลา 

เผยแพร่ ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด         

      -สวัสดิการเพื่อสมาชิกสหกรณ์ฉบับเดือน ก.ย.-ต.ค.58

เผยแพร่ ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด

     -ข่าว สอ.สปน.จำกัด ฉบับเดือน ส.ค.-ก.ย 58

เผยแพร่ ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด

     - ข่าว สอ.สปน.จำกัด ฉบับเดือน ส.ค. - ก.ย.58

     - วารสาร สอ.สปน.จำกัด ฉบับเดือน เม.ย. - ก.ค.58

เผยแพร่ ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด

     -ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ สปน. จำกัด ฉบับเดือน เม.ย.-พ.ค. 58, มิ.ย.58,ก.ค.58

     -ประกาศคณะกรรมการดำเนินงาน สอ.สปน.จำกัด(ชุดที่ 26) เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2558

     -แบบขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สอ.สปน. จำกัด

เผยแพร่ เรื่อง ปรับอัตราเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว กอ.รมน.ประจำปี ๒๕๕๘ ครึ่งปีแรก (๑ เม.ย.๕๘ - ๓๐ ก.ย.๕๘)

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงใน กอ.รมน.

   - ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงใน กอ.รมน.

   - แบบแสดงประวัติในการคัดเลือกข้าราชการ

ข้อมูลบัญชีการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการทหารและตารางเทียบชั้นเงินเดือนแต่ละระดับที่ข้าราชการทหารจะได้รับเมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง และการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ 

    -  อัตราเงินเดือนข้าราชการทหารและตารางเทียบชั้นเงินเดือน   

    -  อัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญและตารางเทียบชั้นเงินเดือน 

    -  การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ 

    -  คำสั่งปรับอัตราเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว     

    -  บัญชีรายชื่อปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว กอ.รมน.ประจำปีงบประมาณ 2558 (1 เม.ย. 58-30 ก.ย.58)  

ผอ.รมน.(ลธ.รมน.ปฏิบัติราชการแทนฯ) กรุณาอนุมัติให้ข้าราชการพลเรือนสังกัด กอ.รมน.ร่วมสมัครเป็นสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด (สอ.สปน.จำกัด) ได้ และคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ สอ.สปน.จำกัด ได้ส่งข่าวฉบับเดือน ม.ค.58 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบ 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ขออนุมัติหลักการดำเนินกรรวิธีจ้างซ่อมตรวจการณ์กลางคืน แบบ AN/PVS-14 แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

(OPEN END) สนับสนุน กอ.รมน.ภาค ๔ สน. โดยวิธีพิเศษ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กอ.รมน.(ปรับปรุงเมื่อ ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๙)

 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ขออนุมัติหลักการดำเนินกรรวิธีจ้างเหมาผลิตสารคดีโทรทัศน์ "รายการเดินหน้าปฏิรูป" โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน

โดยวิธีพิเศษ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กอ.รมน.(ปรับปรุงเมื่อ ๒๘ พ.ย. ๒๕๕๙)

 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ขออนุมัติหลักการดำเนินกรรวิธีจ้างซ่อมชุดเฝ้าฟังการติดต่อสื่อสารประเภทวิทยุ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

(OPEN END) สนับสนุน กอ.รมน.ภาค ๔ สน. โดยวิธีพิเศษ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กอ.รมน.(ปรับปรุงเมื่อ ๒๘ พ.ย. ๒๕๕๙)

 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ขออนุมัติหลักการและขออนุมัติจ้างทำเครื่องหมายไทยอาสาพัฒนาป้องกันชาติ โดยวิธีตกลงราคา หน่วยงานเจ้าของ

โครงการ กอ.รมน.(ปรับปรุงเมื่อ ๒๔ พ.ย. ๒๕๕๙)

 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ขออนุมัติหลักการดำเนินกรรมวิธีซื้อปืนเล็กยาว ขนาด ๗.๖๒ มิลลิเมตร สนับสนุน กอ.รมน.ภาค ๔ สน. โดยวิธีพิเศษ 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กอ.รมน.(ปรับปรุงเมื่อ ๒๔ พ.ย. ๒๕๕๙)

 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ขออนุมัติหลักการดำเนินกรรมวิธีซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ๕ กิโลวัตต์ สนับสนุน กอ.รมน.ภาค ๔ สน. 

โดยวิธีพิเศษ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กอ.รมน.(ปรับปรุงเมื่อ ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๙)

 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ขออนุมัติหลักการดำเนินกรรมวิธีซื้อเครื่องรบกวนสัญญาณการจุดระเบิดด้วยสัญญาณ DTMF แบบสะพายหลัง

สนับสนุน กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยวิธีพิเศษ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กอ.รมน.

(ปรับปรุงเมื่อ ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๙)

 

เผยแพร่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๗ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์(ปรับปรุงเมื่อ ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๙)

 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ขออนุมัติหลักการดำเนินกรรมวิธีจ้างเหมาผลิตรายการวิทยุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยวิธีพิเศษ หน่วยงานเจ้าของ

โครงการ กอ.รมน.(ปรับปรุงเมื่อ ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๙)

 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ขออนุมัติหลักการดำเนินกรรมวิธีจ้างผลิตเสื้อเกาะป้องกันกระสุน ระดับ ๓ (ชนิดเสื้อกั๊ก) ปีงบประมาณ

๒๕๖๐ โดยวิธีพิเศษ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กอ.รมน.(ปรับปรุงเมื่อ ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๙)

 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ขออนุมัติหลักการดำเนินกรรมวิธีจ้างเหมาผลิตสื่อสิ่งพิมพ์วารสารข่าว กอ.รมน. โครงการ ปจว./ปชส. เพื่อสนับสนุน

การปฏิบัติการข่าวสาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยวิธีพิเศษ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กอ.รมน.(ปรับปรุงเมื่อ ๙ พ.ย. ๒๕๕๙)

 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (JET A-1) สำหรับเครื่องบินพาณิชย์ขนส่งกำลังพลของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

ในห้วงเดือน พ.ย.๕๙ โดยวิธีพิเศษ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กอ.รมน.(ปรับปรุงเมื่อ ๗ พ.ย. ๒๕๕๙)

 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (JET A-1) สำหรับเครื่องบินพาณิชย์ขนส่งกำลังพลของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

ในห้วงเดือน ต.ค.๕๙ โดยวิธีพิเศษ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กอ.รมน.(ปรับปรุงเมื่อ ๑ พ.ย. ๒๕๕๙)

 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ขออนุมัติหลักการงานบูรณาการจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมการติดตั้งในพื้นที่ จชต. ระยะที่ ๒

สนับสนุน กอ.รมน.ภาค ๔ สน. โดยใช้เงินงบประมาณปี ๒๕๕๙ โดยวิธีพิเศษ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กอ.รมน.

(ปรับปรุงเมื่อ ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๙)

 

กอ.รมน.(ปรับปรุงเมื่อ ๑๔ ต.ค. ๒๕๕๙)
 
(ปรับปรุงเมื่อ ๑๔ ต.ค. ๒๕๕๙)

 

 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ขออนุมัติหลักการดำเนินกรรมวิธีจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโครงการส่งเสริมระบบผลิตไฟฟ้า

ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามโครงการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์

<p style="color: #23292f;

 

สถิติรายงานการรับ - ส่งข่าวข้อความสั้น (SMS) ผ่านระบบมือถือ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙  (ปรับปรุงเมื่อ ๒ ธ.ค. ๕๙)

 

สถิติรายงานการรับ - ส่งข่าวผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือ (Line) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙  (ปรับปรุงเมื่อ ๒ ธ.ค. ๕๙)

 

สถิติรายงานการรับ - ส่งข่าวข้อความสั้น (SMS) ผ่านระบบมือถือ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙  (ปรับปรุงเมื่อ ๓ พ.ย. ๕๙)

สถิติรายงานการรับ - ส่งข่าวผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือ (Line) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙  (ปรับปรุงเมื่อ ๓ พ.ย. ๕๙) 

รายงานผลงานในรอบเดือน กันยายน ๒๕๕๙  (ปรับปรุงเมื่อ ๑๘ ต.ค. ๕๙)

สถิติรายงานการรับ - ส่งข่าวข้อความสั้น (SMS) ผ่านระบบมือถือ ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๙  (ปรับปรุงเมื่อ ๑๒ ต.ค. ๕๙)

สถิติรายงานการรับ - ส่งข่าวผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือ (Line) ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๙  (ปรับปรุงเมื่อ ๑๒ ต.ค. ๕๙)

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ ศตส.กอ.รมน. เรื่องการประชุมการจัดการความรู้(KM) ประจำปี 2559 วันจันทร์ที่ 22 ส.ค. 59 เวลา 1330 ณ ห้องประชุม 322 อาคาร กอ.รมน. สวนรื่นฤดี กรุงเทพฯ โดยมี พล.ต.สุรพจน์ พงษ์ประสิทธิ์ รอง ผอ.สนย.กอ.รมน.(2) เป็นประธาน  (ปรับปรุงเมื่อ ๒๔ ส.ค. ๕๙)

สรุปประเด็นของรายหมวดตามที่ ศตส.กอ.รมน.รับผิดชอบดำเนินการ ชี้แจง 12 ก.ค. 59  (ปรับปรุงเมื่อ ๕ ส.ค. ๕๙)

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการติดตามสถานการณ์ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  (ปรับปรุงเมื่อ ๕ ส.ค. ๕๙)

แผนบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์ระดับพื้นฐาน(FL)ของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (QMQA=Public Sector Management Quality Award)  (ปรับปรุงเมื่อ ๕ ส.ค. ๕๙)

สถิติรายงานการรับ - ส่งข่าวข้อความสั้น (SMS) ผ่านระบบมือถือ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๙  (ปรับปรุงเมื่อ ๕ ส.ค. ๕๙)

สถิติรายงานการรับ - ส่งข่าวผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือ (Line) ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๙  (ปรับปรุงเมื่อ ๕ ส.ค. ๕๙)

คู่มือองค์ความรู้เทคนิคการแจ้งข้อความข่าวสารด้วยระบบส่งข้อความแบบสั้น SMS ประจำปี 2559  (ปรับปรุงเมื่อ ๔ ส.ค. ๕๙) 

โครงการอาหารสำหรับผู้อยู่เวรติดตามสถานการณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559  (ปรับปรุงเมื่อ ๔ ส.ค. ๕๙)

การฝึกทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2559 (20-24 มิ.ย.59)  (ปรับปรุงเมื่อ ๔ ส.ค. ๕๙)

สรุปผลการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานติดตามสถานการณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559  (ปรับปรุงเมื่อ ๔ ส.ค. ๕๙)

ชุดติดตามสถานการณ์เคลื่อนที่เร็ว ประจำปีงบประมาณ 2559  (ปรับปรุงเมื่อ ๔ ส.ค. ๕๙)

การอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรส่วนติดตามสถานการณ์ของ ศตส.กอ.รมน.ประจำปีงบประมาณ 2559 (วันที่ 1-3 ธ.ค.58)   (ปรับปรุงเมื่อ ๔ ส.ค. ๕๙)


                                                                                      สภาพอากาศแบบ Real Time 

 

 

bannerr sale b  gpf1 b opdc-s b onestopservice-en1 b

ร่วมลงนาม
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 HMKingRama9

logo travel

การแต่งกายช่วงถวายความอาลัย

S  7626766

logo1b

Spokesman b

pmnewnewnew b

 

roadmap b

 

NCPO b

 

rtgit11 b

 

GovChannel b

 

Infographic

 

webex b

 

mail b

ติดต่อหรือประสานงาน 

 

 banner project003

ลิ๊กเพื่อไปสู่อีเมล์ กอ.รมน. 

  

ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการ

ติดต่อราชการ

 

ส่วนแผนและกิจการมวลชน

omagi@isocthai.go.th
โทร. 02-214-7083

 

ส่วนบริหารจัดการบุคคล

pmd_opm@isocthai.go.th

 โทร. 02-241-1014

ส่วนงานสิทธิและสวัสดิการ

rwd_opm@isocthai.go.th

โทร. 02-241-2746

 

ส่วนติดต่อสถานการณ์ 

smc@isocthai.go.th

 โทร. 02-241-7025

 

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

support@isocthai.go.th

1136167
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งสิ้น
341
1838
2179
1110870
6785
44425
1136167

Your IP: 54.211.168.204
Server Time: 2016-12-05 03:16:43