Get Adobe Flash player

Head News

ข่าวเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.

กิจกรรมภายใน กอ.รมน.

ประชาสัมพันธ์ส่วนอำนวยการ กอ.รมน.

เผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (ห้วง 12 ก.ย.57-30 ก.ย.58) hot-kapook9

เผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (ห้วง 12 ก.ย.57-31 ส.ค.58) 

เผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (ห้วง 12 ก.ย.57-31 ก.ค.58) 

เผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (ห้วง 12 ก.ย.57 - 30 มิ.ย.58) 

เผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (ห้วง 12 ก.ย.57 - 31 พ.ค.58) 

เผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ของ กอ.รมน. 12 เม.ย. ถึง 12 พ.ค.58 

เผยแพร่ ประเมินผลงาน 1 ปี คสช.  

เผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ของ กอ.รมน. 12 ก.ย.57 ถึง 30 เม.ย.58 

เผยแพร่ ผลสำรวจของสวนดุสิตโพลเรื่อง ความพึงพอใจในผลการดำเนินงานของ คสช.  

เผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ของ กอ.รมน. 12 มี.ค.58 ถึง 12 เม.ย.58  

เผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ของ กอ.รมน. 12 ก.ย.57 ถึง 31 มี.ค.58 

  หลักสูตรการฝึกอบรม & คู่มือการใช้หลักสูตร 

(/p)

 รายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ สปน. จำกัด hot-kapook9

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 hot-kapook9

เผยแพร่ ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด ฉบับเดือน พ.ย.58

เผยแพร่ วารสาร สอ.สปน.จำกัด ฉบับเดือน ส.ค-พ.ย. 58

เผยแพร่ การลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธ.ค. 58 โดยไม่ถือเป็นวันลา 

เผยแพร่ ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด         

      -สวัสดิการเพื่อสมาชิกสหกรณ์ฉบับเดือน ก.ย.-ต.ค.58

เผยแพร่ ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด

     -ข่าว สอ.สปน.จำกัด ฉบับเดือน ส.ค.-ก.ย 58

เผยแพร่ ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด

     - ข่าว สอ.สปน.จำกัด ฉบับเดือน ส.ค. - ก.ย.58

     - วารสาร สอ.สปน.จำกัด ฉบับเดือน เม.ย. - ก.ค.58

เผยแพร่ ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด

     -ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ สปน. จำกัด ฉบับเดือน เม.ย.-พ.ค. 58, มิ.ย.58,ก.ค.58

     -ประกาศคณะกรรมการดำเนินงาน สอ.สปน.จำกัด(ชุดที่ 26) เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2558

     -แบบขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สอ.สปน. จำกัด

เผยแพร่ เรื่อง ปรับอัตราเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว กอ.รมน.ประจำปี ๒๕๕๘ ครึ่งปีแรก (๑ เม.ย.๕๘ - ๓๐ ก.ย.๕๘)

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงใน กอ.รมน.

   - ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงใน กอ.รมน.

   - แบบแสดงประวัติในการคัดเลือกข้าราชการ

ข้อมูลบัญชีการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการทหารและตารางเทียบชั้นเงินเดือนแต่ละระดับที่ข้าราชการทหารจะได้รับเมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง และการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ 

    -  อัตราเงินเดือนข้าราชการทหารและตารางเทียบชั้นเงินเดือน   

    -  อัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญและตารางเทียบชั้นเงินเดือน 

    -  การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ 

    -  คำสั่งปรับอัตราเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว     

    -  บัญชีรายชื่อปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว กอ.รมน.ประจำปีงบประมาณ 2558 (1 เม.ย. 58-30 ก.ย.58)  

ผอ.รมน.(ลธ.รมน.ปฏิบัติราชการแทนฯ) กรุณาอนุมัติให้ข้าราชการพลเรือนสังกัด กอ.รมน.ร่วมสมัครเป็นสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด (สอ.สปน.จำกัด) ได้ และคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ สอ.สปน.จำกัด ได้ส่งข่าวฉบับเดือน ม.ค.58 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบ 

 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รมน. ขออนุมัติหลักการดำเนินกรรมวิธีจ้างเหมาดำเนินโครงการสังคมของการอภัยใต้ร่มเงาแห่งความเข้าใจใน จชต.  (ปรับปรุงเมื่อ ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๙)

 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ขออนุมัติหลักการดำเนินกรรมวิธีจ้างเหมาดำเนินโครงการ การพูดคุยเพื่อสันติสุขในพื้นที่ จชต. ของ ศปป.๕ กอ.รมน.  (ปรับปรุงเมื่อ ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๙)

 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่องานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างด้วยการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นชนิด LED ในอาคาร กอ.รมน. สวนรื่นฤดี ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของ กอ.รมน.  (ปรับปรุงเมื่อ ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๙)

 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อจ้างเหมาดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ผลงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) โดยวิธีพิเศษ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติการที่ ๕ กอ.รมน.  (ปรับปรุงเมื่อ ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๙)

 

 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (JET A-1) สำหรับเครื่องบินพานิชย์ขนส่งกำลังพลของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ในห้วงเดือน พ.ค.๕๙ โดยวิธีกรณีพิเศษ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กอ.รมน.  (ปรับปรุงเมื่อ ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๙)

 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างเหมาโครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศด้านการข่าว ประจำปี ๒๕๕๙ สนับสนุน สขว.กอ.รมน. โดยวิธีตกลงราคา หน่วยงานเจ้าของโครงการ สบป.กอ.รมน.  (ปรับปรุงเมื่อ ๑๗ พ.ค. ๒๕๕๙)

 

เผยแพร่อัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับปรับปรุงใหม่ (ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๕๙) เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ซื้อยาและเวชภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๕๖ รายการ โดยวิธีตกลงราคา หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานบริหารงานทั่วไป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ซื้อยาและเวชภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีตกลงราคา หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักบริหารงานทั่วไป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างเหมาดำเนินการการเผยแพร่กิจกรรม กนช. ทางสื่อ โครงการกองหนุนแห่งชาติ (กนช.) เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติ สนับสนุน สมท.กอ.รมน. จำนวน ๑ งาน โดยวิธีพิเศษ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร hot-kapook9

 

 

เผยแพร่เอกสารเงื่อนไขการเสนอราคาแลกเปลี่ยนซากครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ให้แลกเปลี่ยนกับครุภัณฑ์ใหม่ชนิดต่างๆ

ที่รับแลกเปลี่ยน โดยวิธีตกลงราคา hot-kapook9

  

เผยแพร่รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในก่ารจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ กอ.รมน. โดยวิธีตกลงราคา หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักบริหารงานทั่วไป hot-kapook9

 

เผยแพร่รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในก่ารจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการติดตั้งระบบสปิงเกอร์รดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่ กอ.รมน. โดยวิธีตกลงราคา หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักบริหารงานทั่วไป hot-kapook9

 

เผยแพร่รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในก่ารจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการงานจ้างเหมาดำเนินการชุดโครงการความรู้ เรื่อง ประกอบสร้างประวัติศาสตร์ ๓ จชต. เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน การจัดการความรู้เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลแบบครบวงจร (ปีที่ ๔) โดยวิธีพิเศษ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ hot-kapook9

 

เผยแพร่รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในก่ารจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (JET A-1) สำหรับเครื่องบินพาณิชย์ขนส่งกำลังพลของ กอ.รมน. ภาค ๔ สน. ในห้วงเดือน เม.ย. ๕๙ โดยวิธีกรณีพิเศษ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรถนนนครราชสีมา แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐   hot-kapook9

 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างชื่อโครงการ  จ้างเหมาดำเนินการโครงการวิเคราะห์สารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์ การบริหารโครงการโครงการและการประเมินทัศนคติกลุ่มเป้าหมาย โดยวิธีพิเศษ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติการ

ที่ ๕กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ถนนนครราชสีมา แขวงวิชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐   

 

เผยแพร่เรื่องการรวมพลังคนไทยลดพีคไฟฟ้า  

  

เผยแพร่รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในก่ารจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๑ งาน    

 

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงห้องสำนักงาน สง.ผอ.สบป.กอ.รมน. หมายเลข ๑๐๓ จำนวน ๑ งาน  

 

ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์

(ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

 

 

 

ค้นหา

หลักการทรงงาน ๒๓ ประการ

love king

 

ยุทธศาสตร์ พ.ศ.2555-2559

ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน

infographic

webex

mail

ศึกษาการใช้งาน

 

 

Hot Link

 

 

 

878970
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งสิ้น
1036
1087
3240
858468
22732
21612
878970
Your IP: 54.81.87.94
Server Time: 2016-05-24 22:36:32