Get Adobe Flash player

HMKingRama9 Banner

strategy2560-2564

ข่าวเด่น
  • พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เป็นประธานในงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๙ และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๐ ของ กอ.รมน. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล
  • พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน. เป็นประธานจัดงานวันคล้ายวันเกิด กอ.รมน. ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารรื่นฤดี
responsive jquery slider joomla

   

ข่าวประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.

กิจกรรมภายใน กอ.รมน.

ประชาสัมพันธ์ส่วนอำนวยการ กอ.รมน.

เผยแพร่ ยุทธศาสตร์ กอ.รมน. พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ hot-kapook9 (ปรับปรุงเมื่อ 17 ต.ค.59)

เผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (ห้วง 12 ก.ย.57-30 ก.ย.58) hot-kapook9

เผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (ห้วง 12 ก.ย.57-31 ส.ค.58) 

เผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (ห้วง 12 ก.ย.57-31 ก.ค.58) 

เผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (ห้วง 12 ก.ย.57 - 30 มิ.ย.58) 

เผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (ห้วง 12 ก.ย.57 - 31 พ.ค.58) 

เผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ของ กอ.รมน. 12 เม.ย. ถึง 12 พ.ค.58 

เผยแพร่ ประเมินผลงาน 1 ปี คสช.  

เผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ของ กอ.รมน. 12 ก.ย.57 ถึง 30 เม.ย.58 

เผยแพร่ ผลสำรวจของสวนดุสิตโพลเรื่อง ความพึงพอใจในผลการดำเนินงานของ คสช.  

เผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ของ กอ.รมน. 12 มี.ค.58 ถึง 12 เม.ย.58  

เผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ของ กอ.รมน. 12 ก.ย.57 ถึง 31 มี.ค.58 

  หลักสูตรการฝึกอบรม & คู่มือการใช้หลักสูตร 

เผยแพร่รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์จัดทำแผนป้องกันการทุจริตของ กอ.รมน. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐  ปรับปรุงเมื่อ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๐)

เผยแพร่วิสัยทัศน์ ๒  (ปรับปรุงเมื่อ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๐)

เผยแพร่วิสัยทัศน์ ๑  (ปรับปรุงเมื่อ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๐)

เผยแพร่สรุปบรรยายเรื่องกฎหมายการป้องกันและปราบปรามทุจริตในองค์กร  (ปรับปรุงเมื่อ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๐)

เผยแพร่แผนการป้องกันการทุจริตของ กอ.รมน. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  (ปรับปรุงเมื่อ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๐)

เผยแพร่  เรื่อง ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ สปน.จำกัด ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๕๙  (ปรับปรุงเมื่อ ๑๗ ม.ค.๒๕๖๐) 

 

เผยแพร่  ประกาศ สอ.สปน.จำกัด เรื่อง การขอปิดการให้บริการแก่สมาชิก ในวันที่ ๓๐ ธ.ค.๕๙  (ปรับปรุงเมื่อ ๙ ม.ค.๒๕๖๐) 

 

เผยแพร่เรื่อง ๑.ขั้นตอนการดำเนินการผู้ที่เกษียณอายุ/ลาออก และ ๒.เอกสารการขอรับบำเหน็จบำนาญและเงินอื่น

ในลักษณะเดียวกัน  (ปรับปรุงเมื่อ ๖ ม.ค.๒๕๖๐) 

 

เผยแพร่ เรื่อง วารสาร สอ.สปน.จำกัด ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒๗ ประจำเดือน สิงหาคม - พฤศจิกายน ๒๕๕๙  

(ปรับปรุงเมื่อ ๒๘ ธ.ค.๒๕๕๙) 

 

เผยแพร่ เรื่อง ระเบียบ สอ.สปน.จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๙  

(ปรับปรุงเมื่อ ๒๘ ธ.ค.๒๕๕๙) 

 

เผยแพร่ ข่าว สอ.สปน.จำกัด ฉบับเดือน พ.ย.๕๙   (ปรับปรุงเมื่อ ๒๘ ธ.ค.๒๕๕๙)

 

เผยแพร่ ข่าว สอ.สปน.จำกัด ฉบับเดือน ต.ค.๕๙ และ ประกาศ สอ.สปน.จำกัด เรื่อง โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อบรรเทาหนี้สิน

และเสริมสร้างความมั่นคงของสมาชิก ครั้งที่ ๓  (ปรับปรุงเมื่อ ๑๓ ธ.ค.๒๕๕๙)

 

เผยแพร่ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครข้าราชการรัญสภาสามัญและข้าราชการ

ตามกฎหมายอื่น เข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนายการ ระดับต้น  (ปรับปรุงเมื่อ ๓ พ.ย. ๒๕๕๙)

 

เผยแพร่เรื่อง กบข.ได้มีประกาศเรื่อง การกำหนดแบบต่างๆซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ย.๕๙ เป็นต้นไป จำนวน ๓ ฉบับ

คือ แบบแจ้งข้อมูลสมาชิกที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ แบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน

และแบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่ม (ปรับปรุงเมื่อ ๒๗ ต.ค. ๒๕๕๙)

 

เผยแพร่การเสนอความต้องการนักศึกษาฝึกงาน ของ กอ.รมน. (ปรับปรุงเมื่อ ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๙)

 

เผยแพร่ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ 

(ปรับปรุงเมื่อ ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๙)

 

เผยแพร่วารสาร สอ.สปน.จำกัด ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒๖ ประจำเดือนเมษายน - กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

(ปรับปรุงเมื่อ ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๙)

 

เผยแพร่ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ สปน.จำกัด ฉบับเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ (ปรับปรุงเมื่อ ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๙)

 

เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการดำเนินการ สอ.สปน. จำกัด (ชุดที่ ๒๗) เรื่องทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

ประจำปี ๒๕๕๙  (ปรับปรุงเมื่อ ๕ ส.ค. ๒๕๕๙)

 

เผยแพร่ข้อตกลงระหว่างธนาคารสงเคราะห์กับกองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในราชอาณาจักร เรื่อง

การกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการกองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในราชอาณาจักร 

(ปรับปรุงเมื่อ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๙)

 

รายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ สปน. จำกัด hot-kapook9

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 hot-kapook9

 

 

เผยแพร่ ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด ฉบับเดือน พ.ย.58

 

เผยแพร่ วารสาร สอ.สปน.จำกัด ฉบับเดือน ส.ค-พ.ย. 58

 

เผยแพร่ การลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธ.ค. 58 โดยไม่ถือเป็นวันลา 

เผยแพร่ ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด         

      -สวัสดิการเพื่อสมาชิกสหกรณ์ฉบับเดือน ก.ย.-ต.ค.58

เผยแพร่ ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด

     -ข่าว สอ.สปน.จำกัด ฉบับเดือน ส.ค.-ก.ย 58

เผยแพร่ ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด

     - ข่าว สอ.สปน.จำกัด ฉบับเดือน ส.ค. - ก.ย.58

     - วารสาร สอ.สปน.จำกัด ฉบับเดือน เม.ย. - ก.ค.58

เผยแพร่ ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด

     -ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ สปน. จำกัด ฉบับเดือน เม.ย.-พ.ค. 58, มิ.ย.58,ก.ค.58

     -ประกาศคณะกรรมการดำเนินงาน สอ.สปน.จำกัด(ชุดที่ 26) เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2558

     -แบบขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สอ.สปน. จำกัด

เผยแพร่ เรื่อง ปรับอัตราเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว กอ.รมน.ประจำปี ๒๕๕๘ ครึ่งปีแรก (๑ เม.ย.๕๘ - ๓๐ ก.ย.๕๘)

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงใน กอ.รมน.

   - ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงใน กอ.รมน.

   - แบบแสดงประวัติในการคัดเลือกข้าราชการ

ข้อมูลบัญชีการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการทหารและตารางเทียบชั้นเงินเดือนแต่ละระดับที่ข้าราชการทหารจะได้รับเมื่อได้รับ

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง และการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ 

    -  อัตราเงินเดือนข้าราชการทหารและตารางเทียบชั้นเงินเดือน   

    -  อัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญและตารางเทียบชั้นเงินเดือน 

    -  การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ 

    -  คำสั่งปรับอัตราเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว     

    -  บัญชีรายชื่อปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว กอ.รมน.ประจำปีงบประมาณ 2558 (1 เม.ย. 58-30 ก.ย.58)  

ผอ.รมน.(ลธ.รมน.ปฏิบัติราชการแทนฯ) กรุณาอนุมัติให้ข้าราชการพลเรือนสังกัด กอ.รมน.ร่วมสมัครเป็นสมาชิก สหกรณ์

ออมทรัพย์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด (สอ.สปน.จำกัด) ได้ และคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

สอ.สปน.จำกัด ได้ส่งข่าวฉบับเดือน ม.ค.58 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบ 

 

สถิติรายงานการรับ - ส่งข่าวข้อความสั้น (SMS) ผ่านระบบมือถือ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  (ปรับปรุงเมื่อ ๖ มี.ค. ๖๐) 

 

สถิติรายงานการรับ - ส่งข่าวผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือ (Line) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  (ปรับปรุงเมื่อ ๖ มี.ค. ๖๐)

 

สถิติรายงานการรับ - ส่งข่าวข้อความสั้น (SMS) ผ่านระบบมือถือ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐  (ปรับปรุงเมื่อ ๒ ก.พ. ๖๐) 

สถิติรายงานการรับ - ส่งข่าวผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือ (Line) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐  (ปรับปรุงเมื่อ ๒ ก.พ. ๖๐)

สถิติรายงานการรับ - ส่งข่าวข้อความสั้น (SMS) ผ่านระบบมือถือ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙  (ปรับปรุงเมื่อ ๙ ม.ค. ๖๐) 

สถิติรายงานการรับ - ส่งข่าวผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือ (Line) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙  (ปรับปรุงเมื่อ ๙ ม.ค. ๖๐)

สถิติรายงานการรับ - ส่งข่าวข้อความสั้น (SMS) ผ่านระบบมือถือ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙  (ปรับปรุงเมื่อ ๒ ธ.ค. ๕๙) 

สถิติรายงานการรับ - ส่งข่าวผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือ (Line) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙  (ปรับปรุงเมื่อ ๒ ธ.ค. ๕๙)

สถิติรายงานการรับ - ส่งข่าวข้อความสั้น (SMS) ผ่านระบบมือถือ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙  (ปรับปรุงเมื่อ ๓ พ.ย. ๕๙)

สถิติรายงานการรับ - ส่งข่าวผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือ (Line) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙  (ปรับปรุงเมื่อ ๓ พ.ย. ๕๙) 

รายงานผลงานในรอบเดือน กันยายน ๒๕๕๙  (ปรับปรุงเมื่อ ๑๘ ต.ค. ๕๙)

สถิติรายงานการรับ - ส่งข่าวข้อความสั้น (SMS) ผ่านระบบมือถือ ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๙  (ปรับปรุงเมื่อ ๑๒ ต.ค. ๕๙)

สถิติรายงานการรับ - ส่งข่าวผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือ (Line) ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๙  (ปรับปรุงเมื่อ ๑๒ ต.ค. ๕๙)

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ ศตส.กอ.รมน. เรื่องการประชุมการจัดการความรู้(KM) ประจำปี 2559 วันจันทร์ที่ 22 ส.ค. 59 เวลา 1330 ณ ห้องประชุม 322 อาคาร กอ.รมน. สวนรื่นฤดี กรุงเทพฯ โดยมี พล.ต.สุรพจน์ พงษ์ประสิทธิ์ รอง ผอ.สนย.กอ.รมน.(2) เป็นประธาน  (ปรับปรุงเมื่อ ๒๔ ส.ค. ๕๙)

สรุปประเด็นของรายหมวดตามที่ ศตส.กอ.รมน.รับผิดชอบดำเนินการ ชี้แจง 12 ก.ค. 59  (ปรับปรุงเมื่อ ๕ ส.ค. ๕๙)

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการติดตามสถานการณ์ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  (ปรับปรุงเมื่อ ๕ ส.ค. ๕๙)

แผนบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์ระดับพื้นฐาน(FL)ของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (QMQA=Public Sector Management Quality Award)  (ปรับปรุงเมื่อ ๕ ส.ค. ๕๙)

สถิติรายงานการรับ - ส่งข่าวข้อความสั้น (SMS) ผ่านระบบมือถือ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๙  (ปรับปรุงเมื่อ ๕ ส.ค. ๕๙)

สถิติรายงานการรับ - ส่งข่าวผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือ (Line) ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๙  (ปรับปรุงเมื่อ ๕ ส.ค. ๕๙)

คู่มือองค์ความรู้เทคนิคการแจ้งข้อความข่าวสารด้วยระบบส่งข้อความแบบสั้น SMS ประจำปี 2559  (ปรับปรุงเมื่อ ๔ ส.ค. ๕๙) 

โครงการอาหารสำหรับผู้อยู่เวรติดตามสถานการณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559  (ปรับปรุงเมื่อ ๔ ส.ค. ๕๙)

การฝึกทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2559 (20-24 มิ.ย.59)  (ปรับปรุงเมื่อ ๔ ส.ค. ๕๙)

สรุปผลการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานติดตามสถานการณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559  (ปรับปรุงเมื่อ ๔ ส.ค. ๕๙)

ชุดติดตามสถานการณ์เคลื่อนที่เร็ว ประจำปีงบประมาณ 2559  (ปรับปรุงเมื่อ ๔ ส.ค. ๕๙)

การอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรส่วนติดตามสถานการณ์ของ ศตส.กอ.รมน.ประจำปีงบประมาณ 2559 (วันที่ 1-3 ธ.ค.58)   (ปรับปรุงเมื่อ ๔ ส.ค. ๕๙)


                                                                                      สภาพอากาศแบบ Real Time 

 

 

bannerr sale b  gpf1 b opdc-s b onestopservice-en1 b

ร่วมลงนาม
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 HMKingRama9

logo travel

การแต่งกายช่วงถวายความอาลัย

S  7626766

logo1b

pmnewnewnew b

 

roadmap b

 

NCPO b

 

rtgit11 b

 

GovChannel b

 

Infographic

 

webex b

 

mail b

ติดต่อหรือประสานงาน 

 

 banner project003

ลิ๊กเพื่อไปสู่อีเมล์ กอ.รมน. 

  

ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการ

ติดต่อราชการ

 

ส่วนแผนและกิจการมวลชน

omagi@isocthai.go.th
โทร. 02-214-7083

 

ส่วนบริหารจัดการบุคคล

pmd_opm@isocthai.go.th

 โทร. 02-241-1014

ส่วนงานสิทธิและสวัสดิการ

rwd_opm@isocthai.go.th

โทร. 02-241-2746

 

ส่วนติดต่อสถานการณ์ 

smc@isocthai.go.th

 โทร. 02-241-7025

 

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

support@isocthai.go.th

1618017
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งสิ้น
65
1068
8055
1589064
33182
78882
1618017

Your IP: 54.196.53.39
Server Time: 2017-04-27 02:22:55