ตัวอักษรวิ่ง

Head News

ข่าวเด่น
  • พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร เลขาธิการ กอ. รมน.
  • พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร เลขาธิการ กอ. รมน.

ยุทธศาสตร์ 4 ป. ครอบคลุมการทำลายทรัพยากรธรรมชาติในทุกมิติ

Strategy4 0

     ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. ในฐานะหน่วยที่ได้รับมอบความรับผิดชอบให้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ได้ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งมี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 ที่ประชุมได้หารือร่วมกันถึงแนวทาง และมาตรการต่างๆ ในการที่จะลดอัตราการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้พะยูง ซึ่งถูกลอบตัดมากในปัจจุบัน รวมทั้งการบุกรุกที่สาธารณะ และทำลายทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ มีความเห็นตรงกันตามการเสนอของ ศปป.4 กอ.รมน. คือ ให้จัดตั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อปราบปรามการลักลอบตัดไม้ การบุกรุกพื้นที่และการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ คล้ายชุดเฉพาะกิจปราบยาเสพติด เป็นมาตรการระยะสั้นปีต่อปี และเสนอชื่อไม้พะยูงเข้าบัญชี 2 ของการประชุมไซเตส  ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่าง 3-14 มี.ค.56 ที่ หอประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นมาตรการระยะกลาง หากมาตรการทั้ง 2 อย่าง เกิดขึ้นได้จริง จะทำให้การลักลอบตัดไม้พะยูงลดลงทันที

Strategy4 1 Strategy4 2

     เพื่อให้เกิดมาตรการการป้องกันการลักลอบตัดไม้พะยูงอย่างจริงจัง  ประเทศไทยจึงได้เสนอไม้พะยูงเข้าสู่บัญชี 2 ในเวทีการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (ไซเตส) และ เมื่อวันที่ 12 มี.ค.56 โดยผลการพิจารณาสมาชิกภาคีไซเตส เห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ ให้บรรจุไม้พะยูงเข้าสู่บัญชี ๒

     เมื่อนำไม้พะยูงเข้าสู่บัญชี 2 แล้ว การซื้อขายไม้พะยูงระหว่างประเทศจะเกิดขึ้นได้ ต้องได้รับอนุญาตทั้งจากประเทศส่งออก และนำเข้า และต้องควบคุมจำนวนในธรรมชาติไม่ให้ลดลงจนเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์   นอกจากนี้การลักลอบค้าไม้พะยูงระหว่างประเทศ จะทำได้ยากขึ้น จากเดิมที่ทำกันอย่างอิสระเสรีไม่มีความผิด จากนี้จะต้องระบุที่มาของไม้ให้ชัดเจนว่าต้นทางมาจากประเทศใด และการควบคุมการค้าไม้พะยูงจะต้องรัดกุมและเข้มข้นขึ้น 

     นักวิชาการเชื่อว่าการนำไม้พะยูงเข้าสู่บัญชี 2 จะช่วยป้องกันการลักลอบตัดไม้พะยูงของไทยได้ ส่วนข้อมูลจำแนกเนื้อไม้นั้น ไทยได้เตรียมพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสามารถตรวจสอบได้อย่างแน่ชัด

Strategy4 3

     เพื่อป้องกันปัญหาการสวมไม้ลักลอบส่งออกผิดกฎหมาย และในอนาคตอาจส่งเสริมให้มีการปลูกสวนป่าไม้พะยูง ให้เป็นพืชเศรษฐกิจเช่นเดียวกับต้นสัก ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 20-30 ปี จึงจะขายได้ 

     บทบาทและหน้าที่ของอนุสัญญาไซเตส ที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในโลกที่ได้ลงนามรับรอง ในเงื่อนไข ที่ตกลงร่วมกันนั้น สมาชิกมีหน้าที่รักษาและบังคับใช้อนุสัญญาไซเตส มิให้มีการค้าสัตว์ป่า พืชป่า ที่ผิดระเบียบอนุสัญญาฯ และจะต้องมีมาตรการลงโทษผู้ค้า ผู้ครอบครอง รับของกลาง และส่งของกลางกลับแหล่งกำเนิด กรณีที่ทราบแหล่งกำเนิด  ต้องมีการตั้งด่านตรวจสัตว์ป่า พืชป่าระหว่างประเทศเพื่อควบคุมและตรวจสอบการค้าสัตว์ป่า พืชป่า และการขนส่งที่ปลอดภัยตามระเบียบในอนุสัญญาไซเตส  ต้องส่งรายงานประจำปีเกี่ยวกับสถิติการค้าสัตว์ป่า พืชป่าของประเทศตน แก่สำนักเลขาอนุสัญญาไซเตส ต้องจัดตั้งคณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการ และคณะทำงานฝ่ายวิทยาการประจำประเทศ เพื่อควบคุมการค้าสัตว์ป่า พืชป่า  ดังนั้นเพื่อรองรับในเงื่อนไข ที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งสมาชิกมีหน้าที่รักษาและบังคับใช้อนุสัญญาไซเตส ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีมาตรการที่เป็นระบบและเป็นมาตรฐานสากลในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  ซึ่งเรื่องนี้ พลตรี คณิต อุทิตสาร ผอ.ศปป. 4 กอ.รมน. ได้เสนอยุทธศาสตร์ 4 ป. เพื่อให้ครอบคลุมการทำลายทรัพยากรธรรมชาติในทุกมิติ ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าว  มีผังและรายละเอียด  ดังนี้

ex0

     ยุทธศาสตร์ 4 ป. มี 4 มาตรการคือ การป้องกันและปราบปราม, การปลุกและปลูกจิตสำนึก, การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง และการปลูกป่าทดแทน โดยจะกระทำต่อกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นกลุ่มที่จะทำให้เกิดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวประกอบด้วย นายทุน, ประชาชน, นักการเมืองระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติ และข้าราชการทุกกระทรวง โดยยุทธศาสตร์ 4 ป. นี้ ทุกมาตรการจะต้องกระทำไปพร้อมๆ กัน  ซึ่งปัจจุบันก็มีการปฏิบัติอยู่บ้างแล้ว แต่ทำแบบหลวม ๆ เช่น การปราบปราม, การปลุกจิตสำนึก และการปลูกป่าทดแทน ส่วนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างยังไม่มีการปฏิบัติให้เห็น

     ใน 4 มาตรการของยุทธศาสตร์ 4 ป.  จะเห็นผลได้ทันที เมื่อมาตรการที่ 1 คือการป้องกันและปราบปราม ทำงานได้เต็มที่เพราะจะทำให้กลุ่มเป้าหมายลดระดับการทำลายลง เนื่องจากถูกจับ ถูกไล่ล่า และถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด  ขณะเดียวกันเฉพาะกรณีของไม้พะยูง ประเทศที่จะซื้อ ก็ไม่สามารถซื้อได้ เพราะไม่มีใบอนุญาตให้ส่งออก เนื่องจากอยู่ในบัญชี 2 ของไซเตส จะทำให้การซื้อขายยากขึ้น ส่วนมาตรการที่ 2, 3, 4 จัดอยู่ในมาตรการระยะยาว ที่จะต้องปฏิบัติแบบต่อเนื่องค่อยเป็นค่อยไป  หากมาตรการทั้ง 4 เคลื่อนตัวได้เต็มที่ทั้งระบบ คาดการณ์ได้ว่าสถานการณ์การบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน, การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม จะลดลงจนถึงหมดไปในที่สุด

Strategy4 4 Strategy4 5

      

 Strategy4 9


ศทส.สบป.กอ.รมน. รวบรวม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศปป.4 กอ.รมน. เอื้อเฟื้อเรื่อง

http://www.citescop16thai.com/ เอื้อเฟื้อเรื่องและภาพ